HELSINGFORS STADSLOKALERS REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING

I den här dataskyddsbeskrivningen berättar vi vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Denna dataskyddsbeskrivning måste godkännas för att använda webbplatsen kaupunkitilat.fi samt webbplatserna vanhakauppahalli.fi, hietalahdenkauppahalli.fi, hakaniemenkauppahalli.fi, torikorttelit.fi, helsingintorit.fi och helsingintukkutori.fi, som administreras av Helsingfors stadslokaler Ab.

Helsingfors stadslokaler Ab behandlar personuppgifter från alla ovan nämnda webbplatser.

Denna register- och dataskyddsbeskrivning kan uppdateras för att motsvara förändringar i god praxis för informationshantering eller av andra motsvarande skäl. Väsentliga förändringar i register- och dataskyddsbeskrivningen eller inskränkningar i de rättigheter som nämns i denna beskrivning meddelas separat i förväg.

1. KONTAKTUPPGIFTER FÖR HELSINGFORS STADSLOKALER AB (PERSONUPPGIFTSANSVARIG)

Helsingfors stadslokaler Ab: (FO-nummer: 3226884-5
Broholmsgatan 6–10, 6:e våningen
00530 Helsingfors
e-post: viestinta@kaupunkitilat.fi

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH KÄLLOR TILL DEM

De personuppgifter vi samlar in kan delas in i två kategorier: kunduppgifter och information som samlas in tekniskt.

Kunduppgifter

Vi samlar in e-postadresser när kunderna skickar e-post till oss eller sänder in respons via en responsblankett. Adresserna samlas in i syfte att svara på meddelandena.

Om du vill kontrollera, rätta, förhindra användning av eller radera dina personuppgifter, ta kontakt på: viestinta@kaupunkitilat.fi

Information som samlas in tekniskt

Vi kan automatiskt samla in följande information tekniskt när du använder våra tjänster: uppgifter om enheten (bl.a. egenskaperna hos teknisk utrustning) och uppgifter om användningen (bl.a. hur lång tid du tillbringade på vår webbplats och vilka sidor du besökte, vilken webbplats du kom till vår webbplats från).

Webbanalystjänster

Vi använder tjänsten Matomo Analytics och andra webbanalystjänster för att förbättra webbplatsens användarvänlighet. Mer information om Matomo Analytics finns på webbplatsen: https://matomo.org/Öppnas i en ny flik ↗

3. SYFTEN MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLINGENS RÄTTSLIGA GRUNDER

Syfte

Kommunikation med kunder och marknadsföring (rättslig grund: berättigat intresse)

Helsingfors stadslokaler Ab behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig för kommunikation och marknadsföring.

Förbättring av kvaliteten (rättslig grund: berättigat intresse)

Vi kan använda uppgifter om din användning av webbplatsen även exempelvis för kundnöjdhetsenkäter.

Behandlingens rättsliga grunder

Helsingfors stadslokaler Ab behandlar dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt tvingande lagstiftning och sina avtalsenliga skyldigheter som avtalspart. Vi behandlar även dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse för att utöva, upprätthålla och utveckla vår företagsverksamhet samt för att sköta våra kundrelationer. När vi beslutar att använda dina uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse, väger vi våra intressen mot skyddet av din integritet, som vi beaktar exempelvis genom att ge dig möjlighet att tacka nej till vår marknadsföringskommunikation.

4. ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER UR REGISTRET

Vi delar dina personuppgifter endast inom Helsingfors stadslokalers organisation och endast på sådant sätt som det rimligtvis är nödvändigt utifrån de användningssyften som anges i denna beskrivning.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje parter utanför organisationen eller utanför EU-/EES-området.

5. FÖRVARINGSTID

Helsingfors stadslokaler Ab förvarar inte dina personuppgifter längre än vad lagen tillåter eller längre än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna till väsentliga delar. Förvaringstiden beror på informationens karaktär och syftet med behandlingen av den. Den maximala tiden kan därför variera beroende på användningssyftet.

Personuppgifter förvaras endast så länge som lagen kräver eller som det annars rimligen är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, eller för andra rättsliga krav eller berättigade intressen, såsom behandling av ersättningskrav, bokföring och intern rapportering. I Finland är Dataombudsmannen tillsynsmyndighet (www.tietosuoja.fi Öppnas i en ny flik ↗

6. DATASÄKERHET OCH SKYDD AV REGISTRET

Endast de personer i den personuppgiftsansvarigas tjänst och andra utnämnda personer som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter har rätt att använda kundregistret. De använder användarnamn och lösenord. Uppgifterna skyddas tekniskt av en brandvägg.

Kunduppgifter behandlas inte som utskrifter.